Architekten: Giorgio Gullotta Architekten
Bauherr: Thomas Kreye